Disclaimer

Uit het oogpunt van zorgvuldigheid is aan de teksten op deze site de grootst mogelijke aandacht besteed. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de informatie, zoals afgebeeld op uw beeldscherm, voor 100% correct is. Het is onmogelijk om transmissiefouten volledig uit te sluiten. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze teksten. De Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of de niet-beschikbaarheid van de website. Tevens wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

Privacy statement

Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv (hierna Ontwikkelingsmaatschappij) is gevestigd te Lelystad en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 39062050. Wij zijn gehouden om de privacy van de bezoeker van onze website te beschermen.

Ontwikkelingsmaatschappij verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Om het gebruikvan de website te bevorderen kunnen wij uw gegevens vastleggen in een bestand. Wanneer u informatie bij ons aanvraagt, vragen wij u uw naam, e-mailadres en andere relevante contactinformatie in te voeren. We gebruiken de verzamelde informatie uitsluitend om contact met u op te kunnen nemen in het kader van een gangbare relatie, om een optimaal gebruik van onze website en diensten mogelijk te maken en om u op de hoogte te houden van interessante informatie/diensten.

Ontwikkelingsmaatschappij zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen.

U kunt via e-mail info@omfl.nl of postbus 123, 8200 AC, Lelystad een bericht sturen als u wilt weten welke gegevens over u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt corrigeren of als u gegevens wilt laten verwijderen. Daarnaast kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het per e-mail of per post ontvangen van nieuwsbrieven en/of persberichten.

Ontwikkelingsmaatschappij verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Ontwikkelingsmaatschappij gebruikt technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Tevens maken wij gebruiken van cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Ontwikkelingsmaatschappij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@omfl.nl.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op andere websites die door middel van links met de website van Ontwikkelingsmaatschappij verbonden zijn. Voor de bijbehorende privacyverklaring willen wij u graag verwijzen naar de betreffende websites.

Ontwikkelingsmaatschappij behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze daarom regelmatig.

Intellectuele eigendomsrechten

Ontwikkelingsmaatschappij behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo‘s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ontwikkelingsmaatschappij, de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Een uitzondering hierop vormen de door de OMFL uitgegeven en op deze website gepubliceerde persberichten.