Algemeen

LEADER is onderdeel van het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling en draagt bij aan de ontwikkeling van plattelandsgebieden en stimuleert de plattelandseconomie. LEADER begon in 1990 en heeft inmiddels twee programmaperioden achter de rug. Flevoland startte in 1994 met LEADER en het huidige programma – LEADER Flevoland 3 – loopt van 2015 tot 2020. De uitvoering van LEADER Flevoland 3 ligt in handen van de Lokale Actie Groep (LAG) waarin overheden en private organisaties samenwerken.

LEADER Flevoland

De doelstelling van het LEADER-programma Flevoland 2015-2020 is het platteland van de provincie Flevoland duurzaam te ontwikkelen door initiatieven te stimuleren die zich richten op economische, ecologische en sociale innovatie. De focus ligt daarbij op het gebied buiten de stedelijke kernen en op de drie thema’s: sociale innovatie/sociale cohesie, stad-land relaties en plattelandsrecreatie.

Bottom-up aanpak

LEADER Flevoland gaat uit van een bottom-up aanpak, wat wil zeggen dat het initiatief voor projecten voor het plattelandsgebied bij inwoners en/of organisaties ligt. De gemeenten in Flevoland faciliteren en stimuleren, daar waar nodig en nuttig met behulp van kennis en begeleiding. Gezamenlijk wordt gestreefd naar de ontwikkeling en realisatie van sterke projecten die bijdragen aan het sociaal en emotioneel welbevinden van de inwoners van Flevoland.

Cofinanciering EU en lokale overheden

Voor LEADER Flevoland wordt in de periode 2015-2020 ruim 6 mln euro aan cofinanciering/subsidiegelden beschikbaar gesteld voor plattelandsontwikkeling vanuit de Europese Unie (EU) en lokale overheden (gemeenten, provincie en waterschap). Per project geldt er een ondergrens van €30.000 aan te verlenen overheidsbijdrage (EU en lokale bijdrage tezamen) en een bovengrens van €500.000.