LEADER thema’s

De aandacht van LEADER Flevoland gaat uit naar versterking van de sociale cohesie en samenwerkingsrelaties tussen uiteenlopende gebiedspartijen, versterking van stad-landrelaties en versterking van de (agro)toeristische infrastructuur. Hieronder wordt per thema aangegeven wat de belangrijkste doelen zijn in de LEADER-periode 2015-2020.

Sociale innovatie en sociale cohesie

Bij sociale innovatie en cohesie wordt er gebruik gemaakt van de kracht van de sociale samenhang; mensen die het samen maken. Het doel is het behouden en versterken van onder andere het sociaal en emotioneel welbevinden, participatie in de samenleving en saamhorigheid door het stimuleren van nieuwe vormen van (georganiseerde) maatschappelijke betrokkenheid. De nadruk ligt daarbij op initiatieven in het plattelandsgebied.

Stad-land relaties

Bij stad-land relaties is het doel het platteland in de nabijheid van de stad te ontwikkelen door de stedeling meer bewust te maken van het ommeland. Bijvoorbeeld door het organiseren van korte ketens tussen producent en consument, het verbreden van het regionale aanbod aan producten en diensten door agrariërs en het stimuleren van de stads- of dorpsbewoner om deze diensten en producten af te nemen en het agrarische gebied in te gaan.

leader themas

Plattelandsrecreatie

Plattelandsrecreatie is een belangrijke economische pijler van Flevoland. Flevoland biedt ruimte en nog volop kansen om haar unieke historie en kwaliteiten vanuit toeristisch-recreatief perspectief te benutten. Het versterken van recreatie op het platteland van Flevoland is daarom een belangrijk doel en richt zich zowel op de Flevolander zelf als op recreanten en toeristen van buiten Flevoland. Het stimuleren van plattelandsrecreatie sluit bovendien goed aan bij de overige thema’s (sociale innovatie en stad-land relaties).